Vedtekter

Vedtekter for Foreningen Norden Norge

Sist endret 4. juni 2016

§ 1 Formål  
Foreningen Norden Norge, er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon, som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid.

Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid.

Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

§ 2 Medlemskap  
Foreningen omfatter
1) personlige medlemmer
2) skole- og bibliotekmedlemmer
3) samarbeidende medlemmer

Samarbeidende medlemmer er organisasjoner med faglige, kulturelle eller ideelle formål, institusjoner, kommuner, bedrifter og stiftelser.

Foreningen Nordens landsstyre kan utnevne æresmedlemmer.

§ 3 Organisasjon
Organisasjonen består av landsmøte, landsstyre, kontrollutvalg, distrikt og lokallag, eller, der lokallag ikke finnes, kontaktutvalg eller kontaktpersoner. Et ungdomsutvalg koordinerer aktivitet for ungdomsmedlemmer.

§ 4 Landsmøtet
Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Landsmøtet skal påse at landsstyret arbeider etter de retningslinjer som er fastlagt i vedtektene

Til landsmøtet velger distriktene to delegater og lokallagene to delegater. Lokallagene kan deretter sende én delegat for hvert påbegynte 50. medlem, maks fem delegater. Delegatene og varamedlemmene for delegatene velges på de respektive årsmøter. Medlemstallet regnes av de betalende pr. 31.12. forut for landsmøtet. Landsdekkende organisasjoner som er samarbeidende medlemmer, velger en delegat hver. Skole- og bibliotekmedlemmer representeres gjennom lokallag og/eller distrikt. For delegater til landsmøtet velges varamedlemmer. For å være stemmeberettiget på landsmøtet må delegaten stå i medlemsregistret pr. 31.12. foregående år og medlemskontingenten må være betalt. Tilsvarende krav til medlemskap gjelder for samarbeidende medlemmer og skole- og bibliotekmedlemmer.

Landsstyrets medlemmer har fulle rettigheter på landsmøtet. Kontrollutvalgets medlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

Innkalling til landsmøte skjer skriftlig med minst seks måneders varsel. Dokumenter til landsmøtet sendes ut senest fire uker før møtet, vedlagt valgkomiteens innstilling.

Ordinært landsmøte holdes hvert andre år i juni måned. Dagsorden for det ordinære landsmøtet skal inneholde følgende:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Konstituering av møtet
a. valg av to dirigenter
b. valg av to sekretærer
c. godkjenning av delegater
d. valg av redaksjonskomité
e. godkjenning av forretningsorden
f. valg av to representanter som underskriver protokollen sammen med dirigenter og møtesekretærer
3. Virksomhetsberetning for den foregående landsmøteperiode
4. Regnskap for de to siste år
5. Innkomne forslag, herunder forslag til vedtektsendringer
6. Strategidokument for neste landsmøteperiode
7. Fastsetting av kontingent for personlige medlemmer
8. Fastsetting av tid og sted for neste landsmøte
9. Valg
  a. valg av leder av landsstyret
b. valg av nestleder av landsstyret
c. valg av fem representanter til landsstyret
d. valg av fem vararepresentanter til landsstyret, i nummerert rekkefølge
e. valg av leder og to medlemmer til kontrollutvalget, samt tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge
f. valg av statsautorisert revisor – landsstyret har fullmakt til å foreta revisorskifte i landsmøteperioden
g. valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen, samt to vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Landsstyret foreslår leder, medlemmer og varamedlemmer.Alle velges for to år med mulighet til å velges for ytterligere to perioder i samme posisjon.
10. Avslutning

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på det ordinære landsmøtet, må være innsendt innen 1. april det året landsmøtet holdes. Samme frist gjelder også forslag til valgkomiteen vedr. kandidater til tillitsverv.

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyrets flertall finner det påkrevd eller 1/3 av lokallagene krever det. Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som ligger til grunn for innkallingen.

§ 5 a Landsstyre, arbeidsutvalg
Landsstyrets oppgave er å styre foreningens arbeid i samsvar med planer og vedtak fattet av landsmøtet. Gjennomføre tiltak som er nødvendige for at bestemmelsene i formålsparagrafen blir oppfylt og utarbeide forslag til strategidokument.

Landsstyret består av åtte representanter; leder, nestleder, fem andre representanter, og de ansattes representant. Det velges fem vararepresentanter. De ansattes representant velges av de ansatte og tiltrer styret med fulle rettigheter. Landsstyrets representanter velges for to år med mulighet til å velges for ytterligere to perioder, i alt seks år. Minst fire av landsstyrets representanter skal være bosatt utenfor Oslo og Akershus. Dette gjelder også to vararepresentanter. Landsstyret kan fatte vedtak når minst fem representanter er til stede. Gyldig vedtak krever alminnelig flertall. Leder av ungdomsutvalget kan delta på landsstyremøter som observatør med talerett. Ved leders fravær kan et annet medlem av ungdomsutvalget møte.

Landsstyret møtes minst fire ganger i året. Ekstraordinært landsstyremøte skal innkalles når lederen finner det nødvendig, eller når tre representanter av landsstyret skriftlig setter fram ønske om det. Landsstyret kan oppnevne utvalg for de saksområder som er vedtatt i Landsmøtets strategidokument. Tilsvarende oppnevnelse kan gjøres ved prosjektlignende oppgaver.

Arbeidsutvalget består av leder og nestleder. Landsstyret kan i tillegg velge ett medlem blant landsstyrets medlemmer.

Landsstyret kan delegere oppgaver til arbeidsutvalget. Landsstyret gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen.

Landsstyret oppnevner fullmaktskomité til landsmøtet.

§ 5 b Administrasjon
Administrasjonen er landsstyrets utøvende organ. Administrasjonen ledes av generalsekretæren etter nærmere instruks fra landsstyret.

§ 6 Kontrollutvalg
Kontrollutvalget velges av landsmøtet. Det består av leder, to medlemmer, samt tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Alle velges for to år med mulighet til å velges for ytterligere to perioder. Medlemmer av kontrollutvalget kan ikke inneha andre sentrale verv i foreningen. Utvalget arbeider etter egen instruks vedtatt av landsmøtet.

§ 7 Valgkomité

Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, samt tre vararepresentanter.

Valgkomiteen arbeider i henhold til egen instruks vedtatt av landsmøtet.

§ 8 Distrikt

Distrikt består av alle lokallag i et naturlig geografisk område. Distriktene skal være et kontakt- og serviceorgan for tilsluttede lokallag og aktivt initiere og samordne foreningens regionale arbeid.

Distriktene skal arbeide etter Foreningen Nordens normalvedtekter for distriktene. Landsstyret skal godkjenne regionale varianter av distriktsorganiseringen.
Dersom et distrikt går inn, skal organisasjonens midler overføres til hovedforeningen.

§ 9 Lokallag, kontaktutvalg
Lokallagene driver selvstendig virksomhet i sitt område innenfor rammen av Foreningen Nordens normale vedtekter for lokallag. Landsstyret skal godkjenne lokale varianter av lokallagsorganiseringen. Medlemmer uten lokallagstilhørighet knyttes til et ikke-geografisk lokallag.

Alle lokallag skal være tilknyttet et distrikt.

Dersom et lokallag går inn eller et kontaktutvalg blir nedlagt, skal lagets eller utvalgets eiendeler overføres distriktet.

§ 10 Kontingent
Medlemskontingenten for personlige medlemmer fastsettes av landsmøtet. Kontingenten innkreves av administrasjonen og fordeles med 20% til hovedforeningen, 20% til distrikt og 60% til lokallag og kontaktutvalg.

Kontingent for skoler og bibliotek fastsettes av landsstyret fordeles med 70% på hovedforeningen og 30% på lokallaget der lokallag finnes, hvis ikke til distriktet. Dette forplikter lokallaget/distriktet til medlemspleie overfor skole- og biblioteksmedlemmer. Bidrag fra samarbeidende medlemmer og fordelingen av disse bestemmes av landsstyret.

§ 11 Vedtektsendringer

Forslag til endring i vedtektene må være innsendt innen 1. april det året landsmøtet holdes og skal sendes ut til delegatene minst fire uker før landsmøtet blir holdt. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12 Oppløsning
Vedtak om å oppløse foreningen må fattes av to påfølgende ordinære landsmøter. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Dersom foreningen blir oppløst, skal dens midler, etter vedtak fra landsmøtene, overføres til organisasjoner eller institusjoner som virker for å fremme nordisk samarbeid. Dette gjelder ikke fondsmidler som i egne statutter har bestemmelser om hvordan midlene skal disponeres.

§ 13 Ikrafttredelse

Vedtektene trer i kraft fra det tidspunkt landsmøtet har gjort sitt vedtak.

Instruks for Kontrollutvalget

Sist endret 6. juni 2010

§ 1. Kontrollutvalget er Landsmøtets kontrollorgan og skal føre kontroll med foreningens styrende organer og den daglige ledelse. Utvalget avlegger rapport til Landsmøtet. Kontrollutvalget skal følge organisasjonens virksomhet og påse at styret og den daglige ledelse virker i hht organisasjonens vedtekter og at vedtatte planer, budsjetter og vedtak i enkeltsaker blir gjennomført.

§ 2. Kontrollutvalget består av tre medlemmer valgt av Landsmøtet i overensstemmelse med foreningens vedtekter.

Utvalget holder møte minst 2 ganger i året. Utvalget kan holde møte utover det som er planlagt dersom et av medlemmene krever det.

For møtene føres protokoll som oversendes styret med kopi til generalsekretæren.

Utvalget har rett til å være representert på møter i landsstyret og AU. Det har ingen besluttende myndighet og kan ikke overprøve vedtak fattet av foreningens valgte organer.

§ 3. Kontrollutvalget har rett til å få seg forelagt alle dokumenter det finner ønskelig, og skal oversendes styreprotokoll og alle referater fra øvrige sentrale organer.

Utvalget skal ha et nært samarbeid med foreningens eksterne revisor og sammen med denne gjennomgå viktig korrespondanse revisor har hatt med foreningen. Utvalget skal påse at revisors anmerkninger blir fulgt opp. Det kan selv gi revisor de opplysninger som anses nødvendig.

§ 4. Dersom Kontrollutvalget finner det nødvendig, kan det i bestemte saker innkalle revisor, styrets leder, styremedlemmer, medlemmer av andre organ og generalsekretær.

§ 5. Kontrollutvalget møter på Landsmøtet med tale- og forslagsrett innenfor utvalgets mandatområde.

§ 6. Utvalgsmedlemmenes habilitet innenfor de saker utvalget behandler, vurderes i hht Forvaltningslovens bestemmelser.

§ 7. Utover sin plikt til å informere Landsmøtet i hht til Vedtektenes § 4 – og om nødvendig styret i enkeltsaker – har utvalget taushetsplikt om de forhold det får kunnskap om. Ved informasjon om, og behandling av, personlige forhold legges Personopplysningslovens prinsipper til grunn.

§ 8. Denne instruks trer i kraft fra det tidspunkt den blir vedtatt av Landsmøtet. Endringer i instruksen kan bare skje på samme måte som for foreningens vedtekter.


Instruks for Foreningen Nordens valgkomité 

Sist endret 15. juni 2014

1. Valgkomiteen består av leder og to medlemmer, samt tre vararepresentanter.

2. Komiteen skal drøfte innkomne forslag og egne forslag til kandidater og på dette grunnlag utarbeide sin innstilling til valg i henhold til foreningens vedtekter. Valgkomiteen skal forespørre aktuelle kandidater og gi melding til personer som ikke blir
innstilt til gjenvalg. En oversikt over samtlige foreslåtte kandidater som har sagt seg villig til å stille til valg, skal imidlertid meddeles landsmøtet.
Innstillinger fra komiteen skal foreligge senest fem uker før ordinært landsmøte.

3. Valgkomiteen skal ta sikte på å komme fram til en best mulig balansert sammensetning av foreningens sentrale organer geografisk og når det gjelder yrke, alder og kjønn.
For å ivareta landsstyrets ulike arbeidsoppgaver og roller, er det ønskelig å ha kompetanse og erfaring fra flere ulike fagområder representert i styret, f. eks. politikk, kultur, utdanning, organisasjonserfaring, næringsliv, jus, arbeidsgiveransvar, erfaring fra vennskapssamarbeid.

4. Valgkomiteen møter på Landsmøtet med tale- og forslagsrett i forbindelse med gjennomføringen av valget, men ikke stemmerett.