Hva gjør vi?

Foreningen Nordens handlingsplan

Formålsparagraf
Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

Mål

Foreningens mål er

  • å fremme og utvikle den nordiske kulturen og styrke den nordiske samfølelsen blant alle i Norden
  • å gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.


Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og samfunnsforhold, samt å legge til rette for nordiske opplevelser. Vi fremmer et tettere nordisk samarbeid for alle i Norden gjennom å være en pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen. Dette gjør vi ved å synliggjøre grensehindre og foreslå tiltak som gjør det enklere å leve, bo, studere, arbeide og reise i Norden.

Foreningen forener folk i Norden. Det nordiske samarbeidet har en bred folkelig forankring og den folkelige kontakten mellom mennesker i Norden er tette. For å ivareta og videreutvikle Norden og den folkelige kontakten, kreves en kontinuerlig innsats for å styrke de nordiske båndene. Særlig viktig er det å skape forståelse og engasjement hos unge og nye nordiske borgere.

Språk- og kultur forener Norden. Det er grunnleggende for det nordiske samarbeidets fremtid å styrke det holdningsskapende arbeidet for den fellesnordiske kultur- og språkforståelsen. Foreningen vil i 2014 arbeide for å sikre en bred folkelig tilgang til det nordiske kulturfellesskapet og det skandinaviske språkfellesskapet. Å kunne snakke med hverandre på skandinavisk, gir en stor samfunnsgevinst og styrker den nordiske samfølelsen. Samtidig skal foreningen skape interesse og forståelse for øvrige språk i Norden. Særlig viktig er det å gi unge mennesker og nye nordiske borgere forståelse, engasjement og kunnskap om verdien av det nordiske kulturfellesskapet.

Demokratiet og verdigrunnlaget forener Norden. I 2014 feires den norske grunnlovens 200-års jubileum. Det gir anledning til å vise hvordan det nye Norden vokste frem for 200 år siden, og hvordan demokratiet i Norden har utviklet seg. Med utgangspunkt i foreningens verdigrunnlag: tillit, frihet under ansvar, åpenhet, inkludering, toleranse, likestilling og demokrati, ønsker foreningen å skape en debatt om hvordan Norden som region kan og bør utvikle seg.

Mulighetene forener Norden. Foreningen vil styrke bevisstheten om mulighetene som ligger i nordisk samarbeid og i den nordisk integrasjonsprosessen. Et forent Norden vil gi større muligheter for studier, arbeid og næringsvirksomhet for alle som bor i regionen. I samarbeid med nasjonale og nordiske organisasjoner og myndigheter vil foreningen bidra til å sette et sterkere fokus på Norden, og skape en større forståelse for de muligheter som ligger i et forpliktende nordisk samarbeid og i en nordisk forbundsstat. Sammen kan vi i Norden skape en av de mest nyskapende og dynamiske regionene i verden.

Engasjement for Norden forener. Medlemskap i Foreningen Norden bidrar til å synliggjøre og skape engasjement for Norden. Foreningen blir lyttet til av myndighetene, og desto flere som er medlemmer, jo sterkere blir det folkelige kravet om et styrket nordisk samarbeid.

 

Fokusområder for virksomheten i 2012-14

Landsmøte i Foreningen Norden har vedtatt følgende fokusområder i perioden:

• Det nordiske kultur- og språkfellesskapet

• Nordisk skole- og utdanningssamarbeid

• Samfunnsmessig påvirkning og fjerning av grensehindre

• Lokal nordisk aktivitet og vennskapskommunesamarbeid

• Styrke og utvikle lokalforeningene

 

TILTAK FOR Å STYRKE KULTUR- OG SPRÅKFELLESSKAPET I NORDEN

Nordens dag

Helsingforsavtalen, grunnlaget for det det offisielle nordiske samarbeidet, ble inngått 23. mars 1962. Dagen er utpekt som Nordens dag. Foreningen Norden vil oppfordre til at det flagges med nordiske flagg blir gjort nordiske markeringer i tilknytning til denne dagen. Skoler vil i 2014 få informasjon og mulighet til å jobbe med Norden i forbindelse med Nordens dag.

Lokallag inviterer ofte til nordisk gjestebud i forbindelse med Nordens dag. Foreningen forener på denne måten matkulturer i Norden ved at deltagerne tar med sine kulinariske tradisjoner og i fellesskap holder et nordisk gjestebud. Nordisk kultur skal være tilgjengelig for alle. Ved en tettere integrering av Norden, er det en sentral oppgave å involvere nye grupper i det nordiske prosjektet og gjøre mulighetene som ligger i samarbeidet tilgjengelig for alle.

Grunnlovsjubileet 2014

Foreningen Norden sitter som en av 26 organisasjoner i Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet.

Sammen med Norsk folkemuseum vil Foreningen Norden arrangere et undervisningsopplegg på Bygdøy: ”Mirakelåret 1814? Fra kongens undersått til statsborger – undervisningsopplegg på om nordisk demokrati, kultur og språk” for skoleelever på 5. -10. trinn. Dette er et av grunnlovsjubileets offisielle arrangementer. Medlemsskoler vil få et hefte med undervisningsopplegget: ”Mot et nytt Norden”. Et opplegg som også kan inspirere andre museer i Norge til å arrangere et undervisningsopplegg for skoleelever.

Foreningen Norden oppfordrer alle kommuner til å invitere elever fra sine vennskapskommuner til å ta del i 17. mai-feiringen i 2014.

Lokallagene får tilbud om å låne vandreutstillingen ”Mot et nytt Norden 1814” produsert i samarbeid med Norsk folkemuseum. Utstillingen kan skape ramme for andre arrangementer knyttet til grunnlovsjubileet.

Foreningen Nordens landsmøte vil besøke Eidsvollsbygningen i juni 2014.

Nordisk bibliotekuke – Skumringstime

Nordisk bibliotekuke gir den gamle nordiske fortellertradisjonen nytt liv, og formidler nordisk litteratur til barn, unge og voksne i hele Norden. Nordisk bibliotekuke har blitt Nordens, og kanskje verdens, største høytlesingsarrangement. Lokallag og folkebibliotek arrangerer skumringstime under bibliotekuka. Man tenner lys og har høytlesning fra de samme tekstene på kvelden. Dette skjer samtidig i hele Norden.

Nordens språkpris

Nordens språkpris vil bli delt ut til en person, institusjon, myndighet, organisasjon, bedrift eller ildsjel som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen. Medlemmer av foreningen kan foreslå kandidater. Prisen deles ut i desember 2014.

TILTAK FOR Å STYRKE NORDISK SKOLE- OG UTDANNINGSSAMARBEID

Nordiske forfatterbesøk

Nordiske forfattere inviteres til å presentere sitt forfatterskap for skoleklasser. Et forfatterbesøk gir et direkte møte med nabolandenes språk og kultur.

Nordisk bibliotekuke – Morgengry

Skoler arrangerer morgengry under Nordiske bibliotekuke. Man tenner lys og har høytlesning fra de samme tekstene på morgenen. Dette skjer samtidig i hele Norden. Bibliotekuka gir den gamle nordiske fortellertradisjonen nytt liv, og formidler nordisk litteratur til elever i hele Norden. Nordisk bibliotekuke har blitt Nordens, og kanskje verdens, største høytlesingsarrangement.

Skolestipend

Foreningen Norden vil videreføre ordningen med å dele ut stipend til skoleklasser som besøker klasser i andre nordiske land. På denne måten får de et personlig møte som kan bidra til å legge grunnlaget for fremtidig nordisk kontakt og samarbeid. Foreningen Norden vil også dele ut stipend til lærere i Norge for besøk i øvrige nordiske land.

Undervisningsressurser

Undervisningsmateriell som «Bli kjent med Norden», « Bruk skandinavisk!» og annet trykt og elektronisk materiell vil bli tilbudt skolemedlemmer. Utviklingen av den fellesnordiske nettsiden www.nordeniskolen.org vil videreføres.

TILTAK FOR SAMFUNNSMESSIG PÅVIRKNING OG FJERNING AV GRENSEHINDRE

Politisk arbeid

Foreningen Norden skal videreføre og styrke sitt arbeid med å skape en større bevissthet og forståelse for hvilke muligheter som ligger i et tettere og forpliktende nordisk samarbeid og i en nordisk forbundsstat. Arbeidet med å være en pådriver for nordiske løsninger overfor politiske miljøer, lokalt og nasjonalt, skal videreføres. Foreningen Norden vil ta opp aktuelle temaer for å bidra i debatten om Norden og den nordiske integrasjonsprosessen. Foreningen vil delta i nasjonale arrangementer for å synliggjøre hva foreningen står for.

Sammen med søsterforeningene påvirker Foreningen Norden nordiske myndigheter og organisasjoner gjennom Foreningene Nordens Forbund (FNF). Hovedfokus for i FNFs prinsipprogram er å arbeide for et mer integrert Norden og nordisk forbundsstat, samt å styrke det nordiske språk- og skolearbeidet. Forbundet vil følge opp tankene omkring den nordiske integrasjonsprosessen ved å utvikle organisasjonenes nordiske nettverk og sette fokus på det fellesnordiske arbeidsmarkedet. Avtalen om fritt å kunne jobbe i øvrige nordiske land fyller 60 år i 2014.

Pådriver for nordisk samarbeid i andre organisasjoner

For organisasjoner, bedrifter og institusjoner ligger det et stort potensial i et tettere nordisk samarbeid. Foreningen Norden lokalt og sentralt vil søke kontakt med nye aktører for å informere om mulighetene i det nordiske samarbeidet generelt og Foreningen Norden spesielt.

Sammen med Foreningene Nordens Forbund vil foreningen stimulere andre organisasjoner til å etablere nordiske samarbeidsorganer innenfor egne organisasjoner. Foreningene Norden vil bistå nordiske nettverk og være en pådriver for at ramme-vilkårene for å etablere og drive nordiske paraplyorganisasjoner forbedres.

Fellesnordisk arbeidsmarked – Nordjobb

I 2014 fyller det det fellesnordiske arbeidsmarkedet 60 år. Ungdomsutvekslings-prosjektet Nordjobb vil videreutvikles i 2014. Ungdom mellom 18 og 28 år fra øvrige nordiske land tilbys jobb i Norge og ungdom bosatt i Norge tilbys sommerjobb i Norden. Gjennom prosjektet bidrar foreningene Norden til å vise unge mennesker muligheten som ligger i det fellesnordiske arbeidsmarkedet.

Fjerning av grensehinder – Hallo Norden

Foreningen Norden er forvaltningsorgan for den nordiske informasjonstjenesten Hallo Norden. Borgere har mulighet til å kontakte Hallo Norden som en uavhengig instans for å få informasjon i forbindelse med flytting, arbeid og studier i Norden.

Nordisk offentlighet

Foreningen Norden vil bidra til å skape en felles nordisk offentlighet. I samarbeid med andre aktører vil foreningen søke nye initiativer til å utvikle en nordisk offentlighet og skape debatt om mulighetene som ligger å tenke nordisk blant medier.

Magasinet Norden er foreningens viktigste kommunikasjonskanal til medlemmer og omverden. I 2014 vil magasinet komme ut med fire nummer. Nettsidene www.norden.no blir stadig viktigere for å formidle kunnskap om foreningens synspunkter og aktiviteter. Både magasinet og nettsidene vil kontinuerlig videreutvikles. Foreningens facebookside vil brukes aktivt i samspill med medlemmer og andre.

Nordisk samferdsel

Arbeidet med å utvikle nordiske transportplaner og forbedre grenseoverskridende infrastruktur videreføres i 2014. For at mennesker i Norden kan knytte kontakter og for at flere skal kunne ha glede av det fellesnordiske arbeidsmarkedet, er det sentralt at nordisk samferdsel på tvers av grensene styrkes.

TILTAK FOR Å STYRKE LOKAL NORDISK AKTIVITET OG VENNSKAPS-KOMMUNESAMARBEID

Foreningen Norden bidrar til å styrke lokale nordiske aktivieter gjennom flere av tiltakene bekskrevet over.

Kommunevennskapssamarbeid

Vennskapstreff og samarbeid i vennskapskommunekjedene er en sentral del av virksomheten i en rekke av Foreningen Nordens lokallag. Foreningen Norden vil videreføre dialogen med kommunenes organisasjoner om utviklingen av et nordisk engasjement i kommunene, samt utfordringene knyttet til det tradisjonelle vennskapskommunesamarbeidet. Bidra til at Norden får en plass i kommunenes internasjonale strategiplaner.

TILTAK FOR Å STYRKE OG UTVIKLE LOKALFORENINGENE

Lokallag og distrikt

Foreningens lag gir nordiske opplevelser i nærmiljøet og bidrar til å synliggjøre den folkelige støtten for det nordiske samarbeidet. Lokallag arbeider særlig med:

• verving og lokal synlighet

• debattmøter og aksjoner for å fremme Norden og nordisk samarbeid

• arrangementer knyttet til Nordens dag 23. mars, som for eksempel gjestebud

• skolevirksomhet

• vennskapskommunesamarbeid/ reiser i Norden

• Nordisk bibliotekuke

Distriktene arbeider i stor grad med å inspirere og bidra til erfaringsutveksling blant lokallagene i distriktet. I tillegg bidrar distriktene med å opprette nye lokallag. Administrasjonen er i 2014 styrket med en egen medarbeider som arbeider med lokallag og distrikt.

Ungdomsvirksomhet

Medlemmer i Foreningen Norden mellom 18 og 30 år vil få tilbud om aktiviteter rettet mot unge. Ungdomsvirksomheten vil bli koordinert av et nasjonalt ungdomsstyre: Foreningen Nordens Ungdom (FNU).

Kursing av tillitsvalgte

Foreningen Norden vil arrangere kurs for tillitsvalgte og stimulere til økt nordisk aktivitet og synlighet rundt om i landet. Samtidig vil nye tillitsvalgte bli fulgt tettere opp.

Medlemmer

I 2014 vil foreningen ha fokus på nye medlemmer og arbeide for økt synlighet av foreningens budskap og aktiviteter.

Landsmøte 2014

Foreningen Norden vil holde sitt landsmøte på Gardermoen 13. – 15. juni 2014, med besøk på Eidsvoll verk.

—-

Abbediengen hovedgård

Arbeidet med å videreutvikle Abbediengen hovedgård til en møteplass for nordiske, nasjonale og lokale aktører vil styrkes i 2014. I tett samråd med antikvariske myndigheter vil foreningen gjøre nødvendige tiltak for å forvalte kulturminnet Abbediengen hovedgård. Foreningen Norden har siden slutten av 1970-tallet hatt sitt hovedkontor her. Stedet benyttes til gjennomføring av nordiske aktiviteter.

Last ned handlingsplanen for 2014 som utskriftsvennlig PDF her