Prinsipprogram 2016-2018

Formålsparagraf

Foreningen Norden Norge er en ideell og partipolitisk uavhengig organisasjon som har til formål å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid. Foreningen Norden skal være en nordisk kulturbærer og pådriver for nordisk samarbeid. Foreningen samarbeider med tilsvarende foreninger i de øvrige nordiske land og selvstyrende områder. Formen for Norden-foreningenes samarbeid er fastlagt i vedtektene for Foreningene Nordens Forbund.

 

Mål

Foreningens mål er å fremme og utvikle den nordiske kulturen og styrke den nordiske samfølelsen blant alle i Norden, og gjøre Norden til en av verdens best integrerte, dynamiske og nyskapende regioner.

 

Dette gjør vi gjennom å formidle kunnskap om nordisk kultur, språk, historie og samfunnsforhold, samt å legge til rette for nordiske opplevelser. Vi fremmer et tettere nordisk samarbeid for alle i Norden gjennom å være en pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen. Dette gjør vi ved å synliggjøre grensehindre og foreslå tiltak som gjør det enklere å leve, bo, studere, arbeide og reise i Norden.

 

Samarbeid med Norden-foreningene: Visjon og verdier

Foreningene Norden i de nordiske landene samarbeider i Foreningene Nordens Forbund.

 

Forbundets vision er:

  • at skabe et stærkere Norden for alle af Nordens medborgere ved at arbejde for en mere integreret region/Nordisk forbundsstat
  • at styrke Norden som region globalt ved at arbejde for en mere integreret region/Nordisk forbundsstat

Forbundet arbejder på grundlag af de værdier som bærer den nordiske samfundsmodel; tillid, frihed under ansvar, åbenhed og inkludering, tolerance, ligestilling og demokrati samt respekten for traditionen for at foretage dialog med medborgerne i de demokratiske institutioner.

 

Det nordiske fellesskapet og tettere nordisk samarbeid

Kultur- og språkforståelsen er grunnpilaren for det nordiske samarbeidet, og danner grunnlaget for nordisk identitet.

Foreningen forener folk i Norden. Det nordiske samarbeidet har bred forankring og den folkelige kontakten mellom mennesker i Norden er tett. Dette gir samarbeidet i Norden en unik karakter. For å ivareta og videreutvikle Norden og det nordiske samarbeidet, kreves kontinuerlig innsats for å styrke de nordiske båndene. Særlig viktig er det å skape forståelse og engasjement hos unge og nye nordiske borgere.

 

Språk- og kultur forener Norden. Det er grunnleggende for det nordiske samarbeidets fremtid å styrke det holdningsskapende arbeidet for den fellesnordiske kultur- og språkforståelsen. Foreningen arbeider for å sikre bred tilgang til det nordiske kulturfellesskapet og det skandinaviske språkfellesskapet. Å kunne kommunisere med hverandre på skandinavisk, gir stor samfunnsgevinst og styrker den nordiske samfølelsen. Samtidig skal foreningen skape interesse og forståelse for alle språk i Norden. Særlig viktig er det å gi unge mennesker og nye nordiske borgere forståelse, engasjement og kunnskap om verdien av det nordiske kulturfellesskapet.

 

Mulighetene forener Norden. Foreningen vil styrke bevisstheten om mulighetene som ligger i nordisk samarbeid og i den nordisk integrasjonsprosessen. Et forent Norden vil gi større muligheter for studier, arbeid og næringsvirksomhet for alle som bor i regionen. I samarbeid med nasjonale og nordiske organisasjoner og myndigheter vil foreningen bidra til å sette sterkere fokus på Norden, og skape større forståelse for de muligheter som ligger i et forpliktende nordisk samarbeid i en nordisk forbundsstat. Sammen kan vi i Norden skape den mest nyskapende og dynamiske regionen i verden.

 

Engasjement for Norden forener.Medlemskap i Foreningen Norden bidrar til å synliggjøre og skape engasjement for Norden. Foreningen blir lyttet til av myndighetene, og desto flere som er medlemmer, jo sterkere blir kravet om et styrket nordisk samarbeid.

 

Fokusområder for virksomheten

 

I perioden 2014-16 har Foreningen Norden følgende fokusområder som landsstyret vil konkretisere i årlige handlingsplaner:

 

 

  • Det nordiske kultur- og språkfellesskapet
  • Nordisk skole- og utdanningssamarbeid
  • Lokal nordisk aktivitet og vennskapskommunesamarbeid
  • Samfunnsmessig påvirkning og pådriver for den nordiske integrasjonsprosessen, og fjerning av grensehindre
  • Styrke, utvikle og fornye lokalforeningene og organisasjonen med særlig fokus på ungdomsarbeid
  • Utvikle et tett samarbeid med arbeids- og næringslivet

 

Foreningen Norden vil arbeide for:

 

Nordisk kulturfellesskap

–       at det etableres nordiske kulturinstitutt for å fremme og skape interesse for nordisk kultur

–       at Norden utgjør ett opphavsrettsområde

–       at nordiske forsterker og utvikler sitt samarbeid for å bidra til en nordisk offentlighet

–       at Nordvisjonssamarbeidet styrkes for de nordiske allmennkringkasterne

–       at kommuner utnytter potensialet i nordisk vennskapskommunesamarbeid, til nytte for kommunenes innbyggere

–       at kjennskap til nordisk historie for å skape forståelse for dagens nordiske kulturfellesskap og samfunn blir spredt

 

Nordisk språkfellesskap

–       at skandinavisk skal fungere som kommunikasjonsspråk i Norden og at arbeidet med å harmonisere de fire skandinaviske skriftspråkene videreføres

–       at de nordiske språkrådene danner en eget råd for å styrke den skandinaviske språkforståelsen og påse at nordiske avtaler om språk følges opp i praksis

–       at styrke kunnskap og forståelse for øvrige språk i Norden

–       at offentlige ansatte og studenter skal ha rett til å benytte dansk, norsk eller svensk ved arbeid og studier i Norge

–       at skandinavisk unngår språklig domenetap, og fortsatt skal kunne benyttes innen alle samfunnsområder

 

Nordisk skole- og utdanningssamarbeid

–       at fellesnordiske universitet og forskningsinstitusjoner opprettes og videreutvikles

–       at alle norske elever skal få tilbud om leirskoleopphold i, eller utvekslingsreise til et nordisk land i løpet av skoletiden

–       at skole- og universitetsfagene dansk, norsk og svensk kalles nordisk

–       at kunnskap om Norden og nordiske språk styrkes i lærerutdanningen, og får en større plass i grunnskole- og videregående opplæring

–       at Norden fungerer som et felles utdanningsområde i videregående opplæring, universitets- og høgskolenivå. Kravene for yrkeskompetanse blir likestilt i alle de nordiske landene

–       at utveksling i videregående opplæring, på høgskoler og universitet forenkles og forbedres

 

Et grenseløst og forent Norden

–       at de nordiske landene danner en forbundsstat

–       at lover og regler i de nordiske landene harmoniseres, med en tett integrasjon og en nordisk forbundsstat som mål

–       at personnummersystemene harmoniseres til et fellesnordisk system

–       at det opprettes et nordisk transportverk med ansvar for bedre og mer effektiv samferdsel i Norden

–       at Helsingforsavtalen følges opp i praksis for å styrke og systematisere arbeidet med den nordiske integrasjonsprosessen, særlig av arbeidslivet og sosiale rettigheter

–       at tele- og mobilavgiftene i de nordiske landene harmoniseres og at det etableres en enhetlig nordisk porto

–       at det bygges høyhastighetsforbindelser mellom de folkerike regionene i Norden

–       at tverrgående transportforbindelsene på Nordkalotten styrkes

 

Nordisk arbeids- og næringsliv

–       at det arbeides med relasjonsbygging mot arbeids- og næringslivet for å harmonisere lover og regler innen arbeidslivet i Norden

–       at det arbeides for økt forståelse for kulturforskjeller i Nordens arbeids- og næringsliv

–       at arbeids- og næringslivet ser på Norden som et felles arbeidsmarked

 

Norden i verden

–       at de nordiske landene slår sammen sine utenriksstasjoner og har fellesnordiske representasjoner

–       at Stoltenberg-rapporten om nordisk sikkerhets- og utenrikspolitisk samarbeid følges opp i praksis

–       at den nordiske solidaritetserklæringen konkretiseres

–       at Norden markedsføres som én turistdestinasjon i omverden