Vedtekter distrikt

§ 1 Formål
Foreningen Norden…………..er et regionalt organ av Foreningen Norden Norge, og driver selvstendig virksomhet i sitt distrikt innenfor rammen av de formål som er fastsatt i hovedforeningens vedtekter.

Distriktene skal virke som et kontakt- og serviceorgan for lokallagene i distriktet og initiere og samordne foreningens virksomhet i sitt eget distrikt, i samsvar med gjeldende virksomhetsplan. Distriktet skal også ta initiativet til å opprette nye lokallag og kontakte kommuner der Foreningen Norden ikke er representert.

§ 2 Medlemskap
Distriktet omfatter 1) lokallag og kontaktutvalg 2) samarbeidende medlemmer.
Lokallag og kontaktutvalg i distriktet har plikt til å være tilsluttet distriktet.
Samarbeidende medlemmer kan være fylkeslag eller andre regionale lag og lokallag av
organisasjoner med faglige, kulturelle eller ideelle formål og fylkeskommuner,
kommuner, institusjoner, bedrifter og stiftelser.

§ 3 Styret
Distriktet ledes av et styre på…..representanter og…..vararepresentanter, som velges på årsmøtet. Leder og nestleder velges ved direkte valg, leder for ett eller to år og nestleder sammen med øvrige styrerepresentanter for to år, dog slik at halvparten av styrerepresentantene er på valg hvert år. Styret oppnevner sekretær, kasserer, skoleansvarlig, studieleder, vennskapsansvarlig og ungdomsansvarlig blant styrerepresentantene. Styret kan fatte vedtak når minst…..representanter er til stede. Hvis stemmetallet er likt, er ordførerens stemme avgjørende.

De år det holdes landsmøte, skal distriktet innen 1.april sende hovedforeningen eventuelle forslag som distriktet selv eller lokallag/kontaktutvalg ønsker behandlet på det ordinære landsmøtet, og eventuelle forslag på kandidater til kontrollutvalg og landsstyre fradistrikt, lokallag eller kontaktutvalg.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år/annet hvert år innen utgangen av april. Innkalling til møtet finner sted med minst 2 måneders varsel. Saksdokumenter skal være delegatene i hende senest to uker før møtet.

Til årsmøtet har lokallagene rett til å sende leder og en delegat for hver påbegynt 30. medlem. Kontaktutvalg og samarbeidende medlemmer har rett til å sende en representant hver. Disse representantene har en stemme hver.

Ved årsmøtet skal dagsorden omfatte:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Åpning og konstituering.
3. Årsmelding for distriktet.
4. Godkjenning av regnskap.
5. Saker som styret eller noen av distriktets medlemmer har foreslått behandlet på årsmøtet. Forslag skal være styret i hende en måned før møtet.
6. Virksomhetsplan og budsjett.
7. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
8. Valg av andre styrerepresentanter og vararepresentanter.
9. Valg av revisor.
10. Valg av to utsendinger til landsmøtet.

Distriktets styre skal hvert år innen 1.juni sende hovedforeningen årsmelding og årsregnskap.

§ 5 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingenten for personlige medlemmer og Landsstyret for skole- og biblioteksmedlemmer. Kontingenten innkreves av hovedforeningen og fordeles på hovedforening, distrikt og lokallag i samsvar med hovedforeningens vedtekter. Kontingent for regionalt samarbeidende medlemmer blir fastsatt og innkreves etter nærmere avtale.

At distriktets årsmelding og regnskap er sendt inn til hovedforeningen innen 1. juni, er en forutsetning for å få overført distriktets del av kontingentmidlene.

§ 6 Vedtektsendring
Foreningen Nordens distrikt plikter å ha årsmøtegodkjente vedtekter. Dersom normalvedtektene ikke brukes, må avvik godkjennes av landsstyret.
Forslag til endring i vedtektene for distriktet må settes fram for årsmøtet og være innsendt til styret senest en måned før møtet. For at endring skal bli vedtatt, kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Vedtektsendring forutsetter godkjenning av landsstyret.