Vedtekter lokallag

§ 1 Formål
Foreningen Norden ………………. er et lokallag av Foreningen Norden Norge, og driver selvstendig virksomhet i sitt område innenfor rammen av de formål som er fastsatt i hovedforeningens vedtekter og i samsvar med gjeldende virksomhetsplan.

Lokallaget skal arbeide for å styrke og levendegjøre samfølelsen mellom de nordiske folk. Det skal ved egne tiltak og ved impulser til offentlige og private organer virke for nordisk samarbeid. Laget skal spre kunnskap om nabolandenes samfunnsforhold, næringsliv og åndsliv, formidle kontakter mellom landenes skoleelever, studenter, organisasjoner og yrkesgrupper, øke kjennskapet til nabolandenes kultur og språk, og fremme de felles interesser. Det skal samarbeide med tilsvarende lag i Danmark, Grønland, Finland, Færøyene, Island, Sverige og Åland.

§ 2 Medlemskap
Lokallaget omfatter personlige medlemmer, skole- og biblioteksmedlemmer og samarbeidende medlemmer.

Samarbeidende medlemmer er lokallag av organisasjoner med faglige, kulturelle eller ideelle formål, eller andre sammenslutninger i lokallagets område, kommuner, institusjoner, bedrifter og stiftelser.

§ 3 Styret
Lokallaget ledes av et styre på fem til sju representanter. Leder velges ved særskilt valg for ett eller to år. Nestleder og andre styrerepresentanter velges ved særskilt valg for to år, dog slik at halvparten av styrerepresentantene er på valg hvert år. Det velges to til tre vararepresentanter til styret. Valgene skjer på årsmøtet. Styret oppnevner studieleder, skoleansvarlig, vennskapsansvarlig og ungdomsansvarlig blant styrerepresentantene. Styret kan fatte vedtak når mer enn halvparten av styrerepresentantene er tilsted. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Lokallagets styre skal hvert år innen 1. mai sende hovedforeningen årsmelding og årsregnskap.

Styret i lokallaget som er medlem i distriktsorganisasjonen, skal sende inn forslag som ønskes behandlet på distriktsorganisasjonens årsmøte, og forslag på kandidater til distriktsorganisasjonens styre.

Lokallaget har rett til å sende leder og en representant for hvert påbegynt 30. medlem til distriktsorganisasjonens årsmøte. Lokallaget velger to delegater, samt ytterligere én delegat for hvert påbegynte 50. medlem, maks fem delegater, som representerer laget ved hovedforeningens landsmøte. Det skal velges vararepresentanter for alle representanter til landsmøtet.

§ 4 Årsmøtet
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. Til møtet innkalles de personlige medlemmer og en representant for hvert samarbeidende medlem, med minst en måneds varsel. Hvert medlem har en stemme. Hvis stemmetallet er likt, er ordførerens stemme avgjørende.

Ved årsmøtet skal dagsorden omfatte:
1. Åpning og konstituering.
2. Virksomhetsberetning.
3. Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett.
4. Saker som styret eller noen av lagmedlemmene har foreslått behandlet på årsmøtet. Forslag må sendes styret skriftlig senest 14 dager før årsmøtet.
5. Virksomhetsplan og budsjett.
6. Valg av leder og/eller nestleder i styret.
7. Valg av øvrige styrerepresentanter og vararepresentanter.
8. Valg av revisor.
9. Valg av utsendinger til distriktsorganisasjonens årsmøte og foreningens landsmøte
10. Valg av valgkomité

Protokoll fra lokallagets årsmøte skal sendes landsstyret senest 1. mai.

§ 5 Medlemskap i distrikt
Alle lokallag skal være tilknyttet et distrikt.

§ 6 Kontingent
Landsmøtet fastsetter kontingenten for personlige medlemmer og Landsstyret for skole- og biblioteksmedlemmer. Kontingenten innkreves av hovedforeningen og fordeles på hovedforening, distrikt og lokallag i samsvar med hovedforeningens vedtekter.
Kontingent for lokalt samarbeidende medlemmer blir fastsatt og innkreves etter nærmere avtale.

At lokallagets årsmelding og regnskap er sendt inn til hovedforeningen innen 1. mai, er en forutsetning for å få overført lokallagets del av kontingentmidlene.

§ 7 Vedtekter/vedtektsendringer
Foreningen Nordens lokallag plikter å ha årsmøtegodkjente vedtekter. Dersom normalvedtektene ikke brukes, må avvik godkjennes av landsstyret.

Forslag til endring i vedtektene for lokallag må være innsendt til styret minst to uker før årsmøtet blir holdt. For at endring skal bli vedtatt, kreves 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Vedtektsendring forutsetter godkjenning av landsstyret.

§ 8 Oppløsning
Vedtak om at lokallaget skal oppløses, må gjøres på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Et slikt vedtak krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede.
Dersom lokallaget blir oppløst, skal dets midler overføres til distriktet.